Letselschade

Letselschade

De regeling van personenschade (letsel- en overlijdensschade) staat - niet zonder reden - al lange tijd in het brandpunt van de belangstelling. Er is veel (media)aandacht voor de positie van het slachtoffer, getuige ook de introductie van de Gedragscode Behandeling Letselschade.  Verzekeraars willen dan ook dat hun personenschaderegeling transparant is en geen aanleiding tot klachten geeft. Nog los van de menselijke aspecten, kan een negatieve schaderegeling ook belangrijke imagoschade veroorzaken. Tegelijkertijd moet de schade worden afgewikkeld tegen een calculeerbare, controleerbare en beheersbare schadelast. Dat vraagt om een actieve, constructieve en planmatige aanpak.

Onze aanpak is er bij voortduring op gericht om bij elke stap in het proces wat dichterbij de eindafwikkeling te komen. Dat doen wij door intensief contact te onderhouden met de belangenbehartiger van het slachtoffer. Als er stagnatie dreigt in het proces, dan zoeken wij naar mogelijkheden om vertraging te voorkomen. Indien de stagnatie toegerekend kan worden aan de belangenbehartiger of diens cliënt, dan maken wij helder dat daar de vertraging zit en stellen wij ons pro-actief op. Zonodig maken wij gebruik van mediation.

Wij werken volgens een plan van aanpak dat voor alle partijen inzichtelijk is. Indien er naar onze mening geen reële eisen op tafel liggen, dan is dat van invloed op de duur van het schaderegelingsproces en de kans dat een regeling tot stand komt en zullen wij dat kenbaar maken. Het heeft immers geen zin dat de afwikkeling vertraagd wordt, louter en alleen omdat er sprake is van niet reële verwachtingspatronen.

Als er sprake is van een overlijden, dan is de schaderegeling voor de nabestaanden extra emotioneel. In een periode van rouwbeleving moeten gegevens worden geïnventariseerd en uitgangspunten geformuleerd. Zo'n schaderegeling vraagt om een juiste bejegening, inlevingsvermogen en ervaring om de schade op een juiste wijze te calculeren.

De Jager Schaderegeling beschikt over de kennis, de ervaring en het vermogen om alle facetten van personenschade op een adequate wijze te regelen. Daarbij kan het gaan om allerlei soorten schade zoals schade van zelfstandigen, schade van jonge kinderen, maar ook schade door verschillende oorzaken, zoals verkeersongevallen, werkgever/werknemer claims, beroepsziekten en medische aansprakelijkheid.