Claimsmanagement

Claimsmanagement

Claimsmanagement is het proces waarbij beoogd wordt om schaden zo efficiënt en effectief mogelijk af te wikkelen tegen een beheersbare en calculeerbare schadelast.

Daarvoor zijn nogal wat instrumenten beschikbaar die bijdragen aan dit resultaat. Het gaat dan met name om:

Vastgesteld beleid

 • hoe luidt het schaderegelingsbeleid?
 • in welke mate is er sprake van een onderscheidend vermogen t.o.v. andere verzekeraars?
 • hoe luidt het schadereserveringsbeleid (mate van prudentie/startreserves/IBNR en IBNER opvattingen)?
 • is er een betalings- en competentiebeleid en hoe is dat per behandelaar ingevuld?
 • bestaan er schaderichtlijnen en werkinstructies voor de behandelaren opdat duidelijkheid en uniformiteit wordt nagestreefd?
 • hoe is het klachtenbeleid geformuleerd en wat is daarover vastgelegd?

Deskundigheid en vakkennis

 • wat is het opleidingsniveau en de mate van deskundigheid van de schadebehandelaren?
 • hoe wordt voorzien in de permanente educatie?
 • bestaat er een inwerkprogramma en hoe vindt de tussentijdse toetsing plaats?
 • hoe wordt de vaktechnische kennis overgedragen en hoe wordt voorzien in de implementatie daarvan?
 • hoe wordt de controle geregeld op de kwaliteit van de schadebehandeling?
 • is er een beleid m.b.t. de bejegening van benadeelden en hoe luidt dat?

Professionalisering van de behandeling

 • hoe is de controle op de doorlooptijd en de kwaliteit van het dossier geregeld?
 • hoe wordt voorzien in de opvang van de behandelaar bij afwezigheid of vacatures?
 • in welke mate vindt er een screening plaats van de oudste, open dossiers op oplossingsmogelijkheden?
 • wordt er kwantitatief getoetst op het aantal aangemelde dossiers per behandelaar?
 • vindt er een teambespreking plaats waarin de complexe zaken worden doorgesproken?

Graag zijn wij u behulpzaam bij het verder professionaliseren van uw claimsafdeling. Dat kan zijn als sparringpartner maar ook zouden wij bij de verdere implementatie (deel)opdrachten kunnen uitwerken.